Palvelut luonnon arvoilla

Luontoarvojen kartoittaminen on tärkeä osa kaavoituksen ja maankäytön suunnittelua


Luontoselvityksessä kartoitetaan kohteen eri eliöryhmät ja luontotyypit. Erityisesti huomioidaan luonnonsuojelulain, lajien uhanalaisuusluokitusten ja EU:n luonto- ja lintudirektiivien asettamat rajoitukset maankäytön suunnittelussa. Luontoselvitykseen kuuluvat myös luontotyyppien ja niiden uhanalaisuuden selvittäminen sekä metsälaissa ja luonnonsuojelulaissa määitettyjen arvokkaiden elinympäristöjen kartoittaminen.

Luontopalvelu Pekka Nuuttila menee maastoon puolestasi ja kartoittaa haluamasi kohteen luontoarvot puolueettomasti.

Luontokartoitus palvelut

  • Kasvillisuusselvitykset
  • Linnustoselvitykset
  • Lepakkokartoitukset
  • Liito-oravakartoitukset
  • Sudenkorentokartoitukset
  • Talousmetsien luontoarvojen inventoinnit